افزایش معنی‌دار میانگین حداکثر و حداقل دما در بیشتر مناطق کشور | یک دنیا خبر