یادی از رحیم‌گری خیوه‌لی خنیاگر ترکمن صحرا | یک دنیا خبر