اگر دولت‌ها با سپاه و بسیج همراه می‌شدند در اقتصاد به خودکفایی می‌رسیدیم | یک دنیا خبر