تدابیر ستاد کرونا باید از خواهش و تمنا درآمده و به سمت سخت‌گیری پیش برود | یک دنیا خبر