بیکاری ۱۶ هزار پرسنل ورزشی استان تهران از زمان شیوع کرونا | یک دنیا خبر