برمک: پاختاکور حریف دست و پا بسته ای نیست | یک دنیا خبر