جزئیات برنامه هیات های مذهبی برای جاماندگان اربعین | یک دنیا خبر