گیرکردن انگشت کارگر جوانی در دستگاه پرس | یک دنیا خبر