سقوط کارگر ساختمانی از ارتفاع دریک ساختمان در دست ساخت | یک دنیا خبر