نجات معجزه آسای سه نفر در آتش سوزی یک منزل مسکونی | یک دنیا خبر