فعالیت خطوط هواپیمایی ایران و آلمان بعد از ۶ ماه وقفه آغاز شد | یک دنیا خبر