جهانگیری: برای عبور از بحران‌ها نیازمند انسجام و همدلی هستیم | یک دنیا خبر