اصابت بیش از ۱۰ گلوله‌ی منازعه‌ی ارمنستان و جمهوری آذربایجان به روستاهای خداآفرین | یک دنیا خبر