ران جانسن»؛ سومین سناتور کرونایی آمریکا ظرف 48 ساعت گذشته | یک دنیا خبر