بن سلمان و شاه سعودی برای ترامپ پیام فرستادند | یک دنیا خبر