جزییاتی از طرح حمایت معیشتی ۵۰ میلیون ایرانی | یک دنیا خبر