افزایش ۴۸ درصدی تلفن‌های همراه ترخیص ‌شده | یک دنیا خبر