نشست تصویری بین المللی فارابی برگزار می شود | یک دنیا خبر