تاکید وزیر خارجه مراکش بر ادامه تعلیق روابط دیپلماتیک با ایران | یک دنیا خبر