روحانی :مردم ایران در طول چند سال گذشته در حوادث سختی مقاوم و سرافراز بوده‌اند | یک دنیا خبر