دوسالانه نقاشی تهران پس از ۹ سال برگزار می شود | یک دنیا خبر