ببینید | پراید 160 میلیونی باید این شکلی باشد! | یک دنیا خبر