یک ارزیابی از بازار سرمایه همراه با ابراز امیدواری نسبت به آینده | یک دنیا خبر