لایروبی بیش از ۲ هزار کیلومتر رودخانه در سال ۹۸ | یک دنیا خبر