پایان ساخت و ترمیم ۱۵۷ هزار واحد مسکونی | یک دنیا خبر