سندی محرمانه برای اعمال تعطیلی‌ گسترده در ایتالیا | یک دنیا خبر