وخامت حال رهبر جنبش اسلامی نیجریه و همسرش | یک دنیا خبر