ابراز نگرانی فرانسه برای اقدام ترکیه در شرق مدیترانه | یک دنیا خبر