برگزاری جلسه اسکوچیچ با 4 بازیکن تیم ملی | یک دنیا خبر