کسب مدال در مسابقات قهرمانی آسیا دور از دسترس نیست | یک دنیا خبر