نشست شورای مقررات گذاران مخابراتی جنوب آسیا برگزار شد | یک دنیا خبر