آیا تربیت خانوادگی بر وقوع تصادفات منجر به مرگ تاثیرگذار است؟ | یک دنیا خبر