آغاز ثبت نام در فراخوان ملی «پرسش مهر ریاست جمهوری»/ارسال آثار مجازی شد | یک دنیا خبر