امام جمعه بندر خمیر: محبت،اشاعه اخلاق ومعرفت سرلوحه دعوت پیامبر(ص) بود | یک دنیا خبر