نوزدهمین هفته اعتراضات علیه نتانیاهو در اراضی اشغالی | یک دنیا خبر