توضیحات خارطوم درباره تمدید وضعیت فوق العاده درباره سودان توسط ترامپ | یک دنیا خبر