طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی| مجلس به دنبال اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده‌ها | یک دنیا خبر