آن شب»؛ تکرار متمایز ماندن در یک اقامتگاه شیطانی | یک دنیا خبر