ادای احترام پیرس برازنان و دنیل کریگ به برترین جیمز باند | یک دنیا خبر