امت اسلامی، ملتی واحد و فراتر از مذاهب اسلامی است | یک دنیا خبر