افاضلی: گزینه سرمربیگری پیکان نیستم/ با وقفه مداوم بازی ها بهتر است لیگ تعطیل بماند | یک دنیا خبر