استقلال مدعی است / حضور همزمان مظاهری و حسینی مثل شمشیر دو لبه است | یک دنیا خبر