انتقاد کومان از مسی و خط حمله بارسا ؛ خیلی زیاد موقعیت از دست می‌دهیم | یک دنیا خبر