بیانیه وزارت ورزش درباره جسارت به ساحت رسول الله | یک دنیا خبر