جف بزوس تا پایان سال از مدیرعاملی آمازون کناره‌گیری می‌کند | یک دنیا خبر