برگزاری نخستین همایش استانداردهای جهانی روابط عمومی در ایران | یک دنیا خبر