واکنش کارگردان «زالاوا» به پرسش یک خبرنگار: این سوال خیلی زشتی است. عذرخواهی کنید | یک دنیا خبر