آغاز نخستین نمایشگاه فناوری و صنایع فرهنگی | یک دنیا خبر