۲۶پروژه با ۲۳۰۰میلیارد تومان در کردستان تا پایان دولت افتتاح می شود | یک دنیا خبر