توضیح علت فوت علی انصاریان از زبان پزشک معالج | یک دنیا خبر